Želimo da Vam predstavimo naš sistem zelenog krova i njegov način izrade:

Primer vendor liste:

ZELENI KROV MATERIJAL
– oprema i zahtevani kriterijumi:

Opis radova iz predmera

Nabavka materijala i izrada ekstenzivnog zelenog krova u svemu prema opisu radova, a isti mora da ispuni minimum zahteva i to:

1. Zaštitni sloj Ecofelt 300, mase 300gr/m2 , statički otpor na probijanje 0,55 kN (EN ISO 12236), zatezna čvrstoća 3,3 kNm

2. Drenažno akumulacijski element Diadem®. DE-20 , debljine min 20 mm , kapacitet akumulacije vode min 7,1 l/m2, vatrootpornost BROOF(t2) (EN 13501-5)

3. Filterski sloj Ecofelt 110, mase 120gr/m2, statički otpor na probijanje 1,4Кn, zatezna čvrstoća 10 kNm

4. Supstrat za zelene krovove prilagođen domaćem podneblju tipa ŽSB – EК1 u sloju debljine 8-12 sm a prema FLL smernicama.
Supstrat sadrži: crni treset, beli treset, pesak, mineralnu komponentu granulacije 8-12mm uz dodatak okvašivača i mineralnog đubriva prema recepturi.

5. Sedumi – rasad razvijen u kontejnerima za rasad
Sedume saditi u već pripremljene sadne jame, dobijene utiskivanjem šablona u supstrat. Normativ sadnje 25-36 kom/m2

Opcija 1. Jednokomponentan sedumski pokrivač (jedna vrsta seduma na celoj površini)
Opcija 2. Višekomponentan sedumski pokrivač (miks seduma)
Opcija 3. Oblikovan sedumski pokrivač (sadnja grupa seduma u zadatim oblicima tako da svojom bojom i teksturom formiraju određene detalje).


– Ponuđač kao dokaz dostavlja tehnički list.
– Pre početka radova, potrebno je proveriti ispravnost hidroizolacije i utvrditi da li ista sadrži protivkorensku zaštitu.
Ukoliko hidroizolacija ne sadrži protivkorensku zaštitu, potrebno je prethodno postaviti eksternu zaštitu u vidu folije FLW-400 (protivkorenska folija Diadem®).
– Površinu temeljno očistiti četkom ili metlom od svih krupnih opiljaka koji bi potencijalno mogli da probiju hidroizolaciju.
– Preko hidroizolacije razvući zaštitnu tkaninu sa preklopima od najmanje 10cm. Ovaj sloj služi da ublaži pritisak trenja između drenažno akumulacijskog elementa i hidroizolacije.
– Drenažnoakumulacijski sloj postaviti sa preklopom poslednjih redova na tabli i ispuniti sitnom frakcijom ili ekspandiranim granulatom.
– Preko drenažno akumulacijskog elementa takođe sa preklopima postaviti filterski sloj i dobro upasati sve površine tako da supstrat nigde ne može da prodre u drenažni sistem.
– Supstrat nanositi u zadatom sloju uz nivelisanje i valjanje.
– Sadnju seduma obaviti prema zadatom rasporedu i normativu uz prethodno određivanje pozicija šablonom.
– Malčiranje izvršiti nakon završetka sadnje u tankom sloju ne debljem od 2cm.
– Nakon sadnje i malčiranja površinu treba dobro zaliti finim raspršivačem mlaza.
– ODRŽAVANJE: u redovno održavanje spada dva puta godišnje plevljenje i prihrana đubrivom za sedume. Ukoliko ne postoji automatsko zalivanje, potrebno je zalivati finim raspršivačem mlaza u periodu suše.

Za više informacija, kontaktirajte nas.